Asociația Medicilor din Rădăuți
CONDIȚII DE PUBLICARE ȘI PREVEDERI LEGALE

JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA este o revista care apare trimestrial. În acest jurnal sunt publicate lucrări originale în domeniul medical din orice specialitate, care nu au apărut sau care nu au fost trimise pentru publicare în alte periodice. Puteți trimite articole originale din orice domeniu medical, prezentări de cazuri clinice, sinteze, comentarii ale unor articole din aceasta revista care sunt de interes general pentru fenomenul educațional medical.

JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA este o publicație care-și dorește un schimb activ de informații cu cât mai multe reviste medicale și de aceea dorește o colaborare bilaterală cu revistele de profil din România.

TRIMITEREA MANUSCRISELOR

JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA acceptă trimiterea manuscriselor în forma tipărită dar însoțite de suportul digital pe CD sau mult mai rapid depunerea electronică a manuscriselor, direct pe site-ul revistei după completarea contractului de transfer al dreptului de copyright. De asemenea și în formatul tipărit este nevoie de semnarea contractului de transfer al dreptului de copyright. Depunerea pe site-ul revistei permite un acces mai rapid al depunerilor și permite colectivului de redacție o mai ușoară manipulare a articolului în cursul procesului editorial. Manuscrisele trebuie să fie trimise de autor; acesta trebuie să prezinte și adresa de corespondență pentru ca JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA să poată comunica cu autorul.

ACCES DESCHIS

JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA este o revista „open acces” la textul integral al articolelor. Rezumatul fiecăruia dintre articolele publicate vor fi imediat plasate pe PubMed.

PUBLICARE DUPLICATE

O publicare redundantă este publicarea unui articol care seamănă în mare parte cu un articol deja publicat în presa scrisă sau electronică. JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA nu acceptă manuscrise care au un conținut foarte asemănător ce au fost publicate în alte reviste. De asemenea acceptă pentru analiză eventualele manuscrise care au fost respinse de alte reviste sau care au fost publicate sub formă de poster sau de power-point la diverse manifestări dacă este redactat sub forma solicitată de JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA. Aceasta poziție se bazează pe legile internaționale asupra dreptului de autor, pe comportamentul etic și pe folosirea eficienta a resurselor.
Solicităm autorilor atunci când trimit un articol, o declarație completă, în care să indice toate manuscrisele trimise și rapoartele anterioare (aici sunt incluse prezentările la întruniri și prezentarea rezultatelor în registru) care ar putea fi considerate publicații duble sau redundante. Atenționarea editorului este obligatorie în cazul în care manuscrisul conține elemente care au făcut obiectul unui raport publicat anterior de către autor sau care au fost trimise într-un raport asemănător pentru o alta publicare. Astfel de rapoarte ar trebui citate și menționate în noul articol. Copii ale acestor rapoarte ar trebui trimise cu manuscrisul pentru a-l ajuta pe editor sa ia decizia adecvată. Dacă se încearcă publicarea redundantă sau în duplicat fără o astfel de notificare JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA va respinge manuscrisul trimis. Dacă JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA nu a fost informat în legătură cu aceste aspecte și articolul a fost publicat responsabilitatea îi revine autorului, urmând ca în numărul următor să fie publicată, cu sau fără acordul autorului, o notă în care să se specifice că publicarea este redundantă sau în duplicat.

CONFLICTE DE INTERESE


Autorii trebuie să declare toate posibile conflicte de interese în manuscris, inclusiv financiar, consultant, instituțional și/sau alte relații care ar putea duce la avantajarea unei persoane sau instituții sau poate crea un conflict de interese. Dacă nu există niciun conflict de interese, acest lucru ar trebui, de asemenea, menționat în mod clar. Toate sursele de finanțare trebuie să fie scrise în manuscris. Toate conflictele de interese și sursele de finanțare trebuie incluse pe pagina de titlu a manuscrisului cu titlul „Conflictele de interese și sursă de finanțare”. Acestea vor apărea în articolul final gata de publicare pe prima pagina la subsol.

POLITICI ETICE

Atunci când raportează experimente pe subiecți umani, autorii trebuie să indice dacă procedurile urmate au fost în conformitate cu standardele etice ale comisiei competente în experimente umane (instituțional și național) și cu Comisia Helsinki pentru drepturile omului. Dacă există dubii, sau nu, că cercetarea a fost efectuată în conformitate cu Declarația de la Helsinki, autorii trebuie să explice rațiunea pentru cercetarea lor și să demonstreze că organismul de evaluare instituțională a aprobat în mod explicit aspectele dubioase ale studiului. Atunci când raportează experimente pe animale, autorii ar trebui să indice dacă a fost urmat ghidul național și instituțional pentru îngrijirea și utilizarea animalelor de laborator.

DREPTURILE DE COPYRIGHT

Lucrările sunt acceptate pentru publicare numai după semnarea contractului de transfer al drepturilor de copyright în urma căruia drepturile de autor exclusiv în manuscrisul în discuție sunt cedate către JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA. Autorii sunt rugați să semneze un formular de cedare a drepturilor de autor către JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA. Semnătura pe contractul de transfer al drepturilor de autor este o condiție de publicare a lucrării. Vă rugăm să trimiteți contractul de copyright completat și semnat. Autorii trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului drepturilor de autor (de obicei editorul) de a utiliza citate directe, tabele, ilustrații sau care au apărut într-o formă cu drepturi de autor sau publicate în altă parte, de-a lungul timpului cu detalii complete cu privire la sursa. Orice taxe care ar da permisiuni autorului să utilizeze informații și care ar putea fi solicitate de deținătorul drepturilor de autor sunt responsabilitatea autorilor care solicită utilizarea materialului împrumutat, nu responsabilitatea revistei JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA.

AUTOR

Toate persoanele enumerate ca autori se presupune că au fost implicate în redactarea articolului. Toți autorii trebuie să îndeplinească criteriile de autor stabilite de Comitetul Internațional al Editorilor de Jurnale Medicale (http://www.icmje.org). Întreaga responsabilitate pentru conținutul articolelor le revine autorilor.

PREGATIREA MANUSCRISELOR


Articole prezentate la revista JURNALUL MEDICAL DE BUCOVINA trebuie să fie scrise în limba română și în limba engleză (va apare pe site-ul revistei pe paginile în limba engleză). Revista acceptă fie trimis prin mail fie trimis prin poșta dar pe suport digital depunerea electronică de manuscrise fiind făcută doar în format Word 2007-2013 sau versiuni mai noi. Orice alt format nu este acceptat.

Iniţializare pagină : Format A4, margini de 2,54 cm (1 inch). Manuscrisele trebuie scrise la 1,5 rânduri, dimensiunea fontului trebuie să fie de 12 pe format de pagina A4, inclusiv tabele, figuri și referințe incluse în text fiecare unde ar trebui să fie poziționate. Articolele nu vor depăși:
- lucrări originale - 15 pagini;
- referate generale - 15 pagini;
- cazuri clinice și note de tehnică - 8 pagini;
- recenzii și noutăți - 3 pagini;
- comentarii/scrisori către redacție- 2 pagini - maxim 10 titluri bibliografice;
- articole multimedia: Power Point 5 Mb și sub 50 slide-uri;
- fișiere video de maxim 4,7GB.

PAGINA DE TITLU

Titlul: Times New Roman, 14, aldin (bold), majuscule, centrat, la 1,5 rânduri; trebuie să fie cât mai scurt și concis pentru conținutul articolului;

Autorii: Times New Roman, 12, normal, justify, la 1,5 rânduri; vor fi notate: prenumele și numele de familie, gradul profesional. Trebuie precizate datele de contact ale primului autor sau ale autorului desemnat ca autor corespondent: adresa de corespondență, adresă de e-mail funcțională.

Apartenența autorilor: Numele instituției trebuie precizat în conformitate cu reglementările instituționale.

PAGINA REZUMATULUI

Rezumat în engleză: minim 200 cuvinte; maxim 250 de cuvinte; Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, fără aliniate și precedat de titlul articolului scris în engleză, cu majuscule, urmat de cuvântul abstract (în paranteză, italic). Rezumatul trebuie să fie structurat pe capitole: Background, Aim, Methods, Results, Conclusions.
Cuvintele cheie (Keywords) vor fi menţionate la sfârşitul rezumatului cu majuscule; de preferat acestea trebuie alese din baza de date MESH (Medical Subject Headings): www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

TEXTUL PROPRIU-ZIS

Textul propriu-zis al lucrării:
Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, structurat pe capitole: Introducere, Material și metoda, Discuții, Concluzii.

Introducere

Introducerea trebuie să fie cât mai clară arătând în mod explicit de ce acest subiect a atras atenția autorului (motivele pentru realizarea studiului) și prezintă o descriere succintă a stadiului actual a temei; în această secțiune doar un număr minim de bibliografice referințe ar trebui să fie citat.

Material și metodă

În aceasta categorie ar trebui să descrie foarte clar criteriile de recrutare a pacienților care au fost implicați în studiu, datele clinice urmărite, numărul de observații (pentru studiile clinice) sau întreaga descriere a loturilor de animale (pentru studiile experimentale). Metodele statistice și măsurătorile speciale de laborator ar trebui să fie, de asemenea, menționat, cu referințe bibliografice.

Rezultate

Rezultatele ar trebui să includă constatările activității, prezentate într-o ordine logică de tabele, imagini, poze. Conținutul tabelelor sau imaginile nu trebuie să se repete ca informații în text.

Discuții

Discuțiile trebuie să includă compararea rezultatelor personale cu date similare din literatura medicală. Noi perspective relevate de acest studiu ce ar trebui să fie subliniate și de asemenea ar trebui amintite implicațiile acestora, precum și limitele de studiu ar trebui comentate. Referințele bibliografice trebuie incluse în ordinea apariției în text și se recomandă să se evite afirmații care nu pot fi susținute de trimiteri bibliografice sau de rezultatele studiului.

Concluzii

La subcapitolul concluzii ar trebui amintite datele esențiale care ar trebui reținute și care ar trebui să fie semnificative pentru acest articol.

Bibliografia

Numerotată în ordinea apariției în text; stil Vancouver, Times New Roman, 10, la un rând, redactată după cerințele internaționale (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Referința bibliografică trebuie să includă TOŢI autorii dacă sunt 6 sau mai puțini. Peste 7 autori vor fi notați doar primii 6 urmați de „et al.” Numele revistei va fi notat în conformitate cu prescurtările PubMed, sau în întregime când acestea nu sunt disponibile; redactarea acestuia se va face cu italice.

Formate acceptate:

Articole:

1. Bereanu A, Sava M, Kiss L - Presiunea intraabdominală și procalcitonina ca markeri în predicția evoluţiei pancreatitei acute - AMT, vol. II, nr. 4, 2013, pag. 98-99;
2. Dubei L, Strat V – Algoritm de tratament minim invaziv al chistului hidatic hepatic. Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 1
3. Packer M, Califf RM, Konstam MA, et al. Comparison of omapatrilatandenalapril in patients with chronic heartfailure: the Omapatrilat Versus Enalapril Randomized Trial of Utility in Reducing Events (OVERTURE). Circulation 2002;106:920-6.

Cărți

1. Whitehead WE, Schuster MM. Gastrointestinal Disorders. Behavioral and Physiological Basis for Treatment. Orlando: Academic Press; 1985. p. 213-220.

Capitole în cărţi şi tratate:

1. Gonzales EM, Meneu Diaz J, Kutup A, Izbicki JR, elolaOlaso AM – Transhiatalesophagogastrectomy, In: Clavien PA, Sarr MG, Fong Y – Atlas of upper gastrointestinal an hepato-pancreato-biliarysurgery. Springer, 2007, 189-210.
2. Jecu A - Patologia chirurgicală a apendicelui. In: Angelescu N, editor. Tratat de patologie chirurgicală vol. II. Bucureşti: Editura Medicală; 2003. 1595-1614.


Materiale electronice:

1. Skandalakis JE, Colborn GL, Weidman TA et al. Skandalakis' SurgicalAnatomy. New York: McGraw Hill; 2004. DVD.
2. Kelly JC. Salivary Bacteria MightReveal Pancreatic Cancer. Medscape Medical News. 2011; [availablefromhttp://www.medscape.com/viewarticle/751552].

Tabelele vor fi inserate pe o pagină separată și nu vor depăși o pagină în formatul tipărit; în formatul digital se vor insera tabelele în text titlul tabelului va fi numerotat cu cifre romane: Times New Roman, 10, aldin, la un rând, deasupra tabelului. Formatul tabelului trebuie să fie cel academic. Nu sunt acceptate tabelele salvate sub formă de imagini.
Figurile vor fi tipărite pe o pagină separată și trimise în format *.jpg sau *.tiff. În formatul digital figurile vor fi introduse în text. Vor fi trimise și salvate în formatele amintite ca fișiere separate. Nu sunt acceptate imaginile în alt format. Legenda figurilor va fi notată pe o pagină separată cu Times New Roman, 12, aldin, la 1,5 rânduri și vor fi numerotate cu cifre arabe.

Articolele multimedia

Filmele și prezentările Power Point vor fi însoțite de rezumatul în engleză (de 300-500 cuvinte); filmele vor fi în format wmv, avi, mpeg sau mp4. Nu sunt acceptate filmele în alt format. Fișierele Microsoft Power Point (cu extensia .ppt sau pptx) vor avea o dimensiune < 5Mb cu un număr maxim de 50 slide-uri.Copyright © Jurnalul Medical de Bucovina. Toate drepturile sunt rezervate.